Как се изчислява обемът на проектите

Обемът на проектите се изчислява чрез следните единици: символи, думи, часове, брой.

Обемът на проектите се изчислява въз основа на изходния текст. Ако изходният текст не може да бъде обработен и изчислен с точност, обемът на проектите се изчислява въз основа на целевия текст, например сканирани копия на документи. В случай, че целевият текст съдържа неточности във форматирането, които променят крайния резултат като увеличават или намаляват  броя на единиците, например повече от 1 (един) интервал между отделните знаци, тези неточности ще бъдат отстранявани преди изчисляването.

Взимат се показанията за броя символи, включващ интервалите.

Заверката, която всеки официален превод съдържа, не се включва в изчисляването на обема.

Обемът на проектите се изчислява на компютърна станция на фирма „Олтранс” ООД и е краен.

 

Проекти, изчислявани в часове

 • Устните преводи се изчисляват в часове на базата на двустранен протокол за предоставяне на услугата. Всеки започнат час се брои за цял час. Възможни са изключения при предварителна уговорка с клиента и преводача.
 • Проекти за редактиране се изчисляват в часове, минималното таксуване е 15 минути.

Проекти, изчислявани на брой

Заверка на документи пред нотариус се изчисляват на брой. Минималното таксуване е два броя.

Проекти, изчислявани в символи

Писмените преводи на текстове без софтуер с преводна памет се изчисляват в символи.

Редактиране на писмени преводи се изчислява в символи.

Проекти, изчислявани в думи

Писмените преводи на текстове с помощта на софтуер с преводна памет се изчисляват в думи.

 

Изчисляване обема на дума

Изчисляване обема на дума се извършва от функция за анализ на специализиран софтуер с преводна памет, например Trados, Transit, Wordfast, Google Translator Toolkit и други.

Изчисляването обема на символ

Изчисляването обема на символ се извършва чрез функцията Wordcount на приложение Writer на офис пакета OpenOffice.org или Libre Office. Това са алтернативи на приложението MS Word на пакета Microsoft Office. Можете да си изтеглите OpenOffice.org напълно безплатно от тук:
http://www.openoffice.org
а Libre Office от тук:
http://www.libreoffice.org

Изчисляване обема на PDF файл

 • Изчисляването на PDF, който позволява селектиране на текста
  1. Презапишете текста от PDF-а чрез функцията Save Text на Adobe Reader 9 и нагоре.
  2. Отворете получилият се TXT файл с приложение Writer и го презапишете в DOC формат. Ако има проблем с правилното визуализиране на текста или се съмнявате, че не целият текст е свален, използвайте следващия метод.
  3. Изчислете обема по един от гореописаните методи.
 • Изчисляването на PDF, който не позволява селектиране на текста
 1. Разпознайте текста чрез софтуер за разпознаване на текст, например ABBYY FineReader.
 2. Запишете текста в текстови формат.
 3. Изчислете обема по един от гореописаните методи.

 

Разминаване в изчисленията MS Word – OOo Writer/LO Writer

При изчисляване на изходния текст с MS Word ще забележите, че има разлика с броя символи, показвани от OOo Writer или LO Writer. Това се дължи на факта, че MS Word добавя по 3 символа за всяка точка от номериран или неномериран списък. Докато OOo Writer изчислява единствено и само текста. Това е така, защото означенията за номериран и неномериран списък са вид форматиране на текста, а не текст.

Можете да забележите разликата в следния пример.

Вземете един текст без номерирани или неномерирани списъци. Изчислете го с MS Word и OOo Writer. Ще забележите, че няма разлиминаване в броя символи.

Сега в същия текст форматирайте няколко от параграфите в номериран списък. Изчислете го с MS Word и OOo Writer. Ще забележите разлика. MS Word ще покаже повече символи от OOo Writer.

За да изчислите правилно текста за превод в MS Word, моля, изчистете форматирането на текста:

 1. Селектирайте целия текст – CTRL+A или изберете от основното меню Edit > Sellect All
 2. Изчистете форматирането:
  1. Изберете от основното меню Format > Styles & Formatting…В появилият се прозорец от ляво изберете Clear Formatting в кутията Pick formatting to apply.
   или
  2. От лентата с инструменти Formatting, от падащото меню за стил, изберете най-отгоре Clear Formatting.

След изчистване на форматирането изчислете текста и ще видите, че няма разминаване в символите межу показанията на MS Word и OOo Writer.

Как да попълните Клетвената декларация

Изтеглете „Клетвената декларация” от раздела „Документи, свързани с работния процес” във файловата директория и я разпечатайте в един екземпляр.

Попълнете я последователно, като най-напред попълните личните си данни, след което за всеки език, който владеете, посочете съответните документите, удостоверяващи това. В декларацията е направено място за два езика. Ако Вие владеете повече от два езика, създайте нова подточка като копирате празна подточка, за да добавите нов език.

В точка VIII, както ще видите, е предоставено място за Вашия подпис. Тъй като тази декларация е необходимо да се завери пред нотариус, Вие трябва да се подпишете собственоръчно на това празно място пред Нотариуса, който ще завери Вашата „Клетвена декларация”. 

След като попълните и заверите нотариално декларацията, изпратете ни я по пощата, заедно с останалите документи. Нашият адрес можете да намерите тук.

Редактиране на преводи в PDF файлове

Необходими функции

 • повдигане на текст (Highlight Text) и
 • добавяне на коментар/бележка (Add note/comment).

Тези функции са налични в Adobe Reader 10 и нагоре и във Foxit Reader. И двете програми са безплатни.

Инструкции

 1. Отбележете грешния текст като го повдигнете (Highlight Text).
 2. Поставете до маркирания текст бележка/коментар с правилния текст (Add note/comment).
 3. Не поставяйте излишна информация в бележките/коментарите, а само правилния текст, освен ако инструкциите към проекта не изискват друго.
 4. Попълнете формуляра за проверка на превода и напишете вашия коментар.
 5. Върнете редактирания PDF файл и формуляра за проверка на превода.

Редактиране на преводи в Традос

Редактиране  на преводи в Традос 2006/2007

Тези инструкции се използват при редактиране на TTX файлове през Tag Editor.

 1. Отворете паметта в Workbench и отворете файла в Tag Editor.
 2. Прегледайте всички нови сегменти. Това са сегментите, които не са със 100% съвпадение от паметта.
 3. Направете необходимите промени.
 4. Попълнете формуляра за проверка на превода и напишете вашия коментар.
 5. Върнете редактирания TTX файл, обновената памет и формуляра за проверка на превода.

Редактиране  на преводи в Традос 2009/2011

 1. Отворете файла с функцията Open for Review.
 2. Уверете се, че функцията за проследяване на промените е включена (така е по подразбиране).
 3. Прегледайте всички нови сегменти. Това са сегментите, които не са със 100% съвпадение от паметта.
 4. Направете необходимите промени.
 5. Попълнете формуляра за проверка на превода и напишете вашия коментар.
 6. Върнете редактирания SDLXILL файл, обновената памет и формуляра за проверка на превода.

Редактиране на преводи в Word

Необходими инструменти:

При редактирането на преводи в Word (.doc, .docx, .rtf) е задължителна употребата на функцията за проследяване на промените (Track changes). Тази функция записва промените, нанесени от редактора върху текста.

За да активирате функцията за проследяване на промените (Track changes):

 • Ако използвате Open Office или Libre Office: Edit > Changes > Record;
 • Ако използвате MS Office 2003: Tools > Track Changes > Record;
 • Ако използвате MS Office 2007/2010: Review > Track Changes > Record.

 

Редактиране на превод в Word с оригинал в PDF или картинка

 1. Уверете се, че функцията за проследяване на промените е включена.
 2. Сравнете изходния и целевия текст като използвате оригиналните файлове и нанесете необходимите поправки в текстовия документ.
 3. Попълнете формуляра за проверка на превода и напишете вашия коментар.
 4. Върнете редактирания файл и формуляра за проверка на превода.

 

Редактиране на превод в Word след Традос 2007

Файловете, които се превеждат с Традос 2007 в Word, са двуезични. Всеки сегмент в началото започва с къдрава скоба, нула и триъгълна скоба „{0>“ и завършва с триъгълна скоба, нула и къдрава скоба „<0}“. Сегментите са двуезични като първо е изходният, а после и целевият текст, разделени с триъгълни и къдрави скоби и цифра. Разделителните скоби са в лилав цвят с по-малък шрифт.

 1. Уверете се че виждате разделителните скоби и изходния текст. Ако виждате само целевия текст, включете скритите символи (бутона с огледална главна буква Р):
  • Ако използвате Open Office: View > Non-printing characters и Tools > Preferences > OpenOffice.org Writer > Formatting aids > Show hidden text.
  • Ако използвате Libre Office: View > Non-printing characters (Ctrl+F10) и Tools > Options > Libre Office Writer > Formatting aids > Hidden text.
  • Ако използвате MS Office 2003: .
  • Ако използвате MS Office 2007/2010:
   • Натиснете на бутона Home > Paragraph > Show/Hide All, Начало > Абзац > Покажи всички (Ctrl+*).
   • Отбележете File > Options > View > Hidden text, Файл > Опции > Покажи > Скрит текст.
 2. Правете промените само в целевия текст, така че да не изтривате разделителните скоби и вашите поправките да не приемат форматирането на разделителните скоби. Ако вашите поправки в началото или в края на сегмента приемат форматирането на разделителните скоби, използвайте следния трик:
  • Поправки в началото на сегмента: въведете промяната след първия знак в сегмента.
  • Поправки в края на сегмента: въведете промяната преди последния знак в сегмента.
 3. Попълнете формуляра за проверка на превода и напишете вашия коментар.
 4. Върнете редактирания файл и формуляра за проверка на превода.

Редактиране на преводи в моментни снимки

Предпоставки: Клиентът е изпратил моментни снимки на софтуера в изходния и целевия език, които трябва да се сверят. Проблемите трябва да се маркират и опишат във файл.

Необходими инструменти

Програма за обработка на картинки, например Paint, GIMP.

Инструкции за маркиране в GIMP

 1. Отворете файла с GIMP.
 2. Настройте цвета, който ще ползвате за очертаването: натиснете върху горния правоъгълник с черно в кутията с инструменти и изберете цвят, например червен.
 3. Изберете инструмента за правоъгълна селекция.
 4. Направете правоъгълна селекция върху мястото на картинката, което искате да отбележете.
 5. Очертайте правоъгълника с функцията Edit> Stroke Selection (Редактиране > Очертаване на селекцията).
 6. Запишете промените в картинката и затворете програмата

Инструкции

 1. Отбележете грешния текст като го маркирате в програма за обработка на картинки (Paint, GIMP).
 2. Попълнете доклада за качество с необходимата информация:
  • име на файла;
  • изходен текст;
  • превода;
  • редактирания превод;
  • коментар – напишете дали грешката трябва да се поправи във всички файлове или е единична, какъв тип е грешката, защо е грешно.
 3. Върнете поправените картинки и доклада за качество.